с. П л а с н и ц а   
(045) 287-087
(045) 287-086                  

службени лица:
Реџеп Рамчески
Суада Адемоска-Ајдароска
e-mail: opstina_plasnica@yahoo.com

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
www.plasnica.gov.mk
огласна табла