ул.„Димитар Влахов„ бр. 57 ,     6000 Охрид
(046) 262-492
(046) 262-496

службено лице:
Марина Здравеска
лок.172
e-mail: marinazdraveska@yahoo.com

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
www.ohrid.gov.mk