ул.„Мануш Турновски„ бр.14А 
(034) 355-202
(034) 355-702

службено лице:
Мери Аврамова
e-mail: administracija@novoselo.gov.mk

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
http://www.novoselo.gov.mk/