с.Новаци   7211
(047) 203-060

службено лице:
Ристе Момоковски
e-mail:    ristemomokovski@gmail.com
novacio@t.mk

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла
http://opstinanovaci.gov.mk/