с.Новаци   7211
(047) 203-060

службено лице:
Ристе Момоковски
e-mail:    ristomomokovski@yahoo.com
                  novacio@mt.net.mk

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла
http://opstinanovaci.gov.mk/