ул.„Ацо Аџи Илов„ бр.2
(043) 361-933
(043) 361-045

службено лице:
Драги Минов
e-mail: minovdragi@gmail.com
              info@negotino.gov.mk

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
http://www.negotino.gov.mk/