ул.„7-ми Септември„ бр. 4
(045) 274-810

службено лице:
Милка Стаменкоска
078 253 372
e-mail: stamenkoskam@yahoo.com
mak_brod@yahoo.com

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла
http://www.mbrod.gov.mk/