ул.„Каменичка„ бр.2
(033) 432-741

службено лице:
Здравко Мирчев
(078) 485-103
e-mail: zdravko_mircev@yahoo.com
opstina_kamenica@yahoo.com

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла
http://www.makedonskakamenica.gov.mk/