ул.„Каменичка„ бр.2
(033) 432-741

службено лице:
Горан Ристовски
(070) 786 -000
e-mail: brazdagoran@gmail.com
opstina_kamenica@yahoo.com

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла
http://www.makedonskakamenica.gov.mk/