ул. “Маршал Тито“ б.б.
(032) 458-458службени лица:
Петре Цилаков
(070) 420-410
Александар Јакимовски
(077) 749-897
Радмила Саздовска
(077) 983-138
e-mail: opstinalozovo@opstinalozovo.gov.mkлистата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
www.opstinalozovo.gov.mk