с.Липково
(031) 463-180
(031) 463-179

службено лице:
Мурат Бајрами
e-mail: m_likova@yahoo.com

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла