Плоштад „Маршал Тито“ б.б.
(031) 481-202 

службено лице:
Љупчо Голубанов
e-mail: ljupcogolubanov@yahoo.com
opstina_kratovo@yahoo.com

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
„Службен гласник„ на Општина Кратово
www.opstinakratovo.gov.mk