ул.„Раде Кратовче„ бр.1
(033) 274-001
(033) 273-542

службено лице:
Јалчн Неџипов
(072)306-065
e-mail:  njalcn@yahoo.com
info@kocani.gov.mk

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
http://www.kocani.gov.mk/