2424, с.Конче
(032) 630-325

службено лице:
Мара Николова Трајкова
e-mail: opstina.konce@t.mk
             nikolova_mare@yahoo.com

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла
http://www.konce.gov.mk/