ул.„Борис Кидрич„ бр. 1   
(045) 223-001    
           

службено лице:
Емин Насуфи
e-mail: e_nasufi@hotmail.com
           kercova2013@yahoo.com

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
oгласна табла
http://www.kicevo.gov.mk/