ул.„9“  б.б.
(02) 2571-703
(02) 2573-515

службени лица:
Јулијана Димитријевска– урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина лок. 122
julijana.dimitrievska@ilinden.gov.mk

Дејанче Богдановски– локален економски развој и јавни дејности   лок 107
ilinden@ilinden.gov.mk

Саше Ристовски– инспекциски надзор
sase.ristovski@ilinden.gov.mk

Гордана Стојкоска– управување со човечки ресурси    лок. 104
stojkoska.gordana@yahoo.com

Гоце Трајчевски-финансиски прашања
finansovo@ilinden.gov.mk

Ивица Трипуновски-виш соработник за нормативно правни  работи   лок.117
ivica.tripunovski@ilinden.gov.mk

Вања Стојановиќ– внатрешна ревизија  лок. 118
vanja.stojanovic@ilinden.gov.mk
e-mail: ilinden@ilinden.gov.mk

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
www.ilinden.gov.mk
огласна табла