ул.„Илинденска„ бр. 186
(033) 353- 220

службено лице:
Благој Данев
(078) 401-969
e-mail: info@zrnovci.gov.mk
blagojdanev@yahoo.com

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
http://zrnovci.gov.mk