с.Долнени
(048) 453-210

службени лица:
Зоран Здравески
Ајет Асаноски
e-mail: info@opstinadolneni.gov.mk

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла
http://www.opstinadolneni.gov.mk/