ул.„Светозар Марковиќ„ бр.1
(033) 411-550

службено лице:
Џулиета Мемедова
(078) 338 180
e-mail: info@delcevo.gov.mk

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла
http://www.delcevo.gov.mk/