ул.„8 Септември„ бб
(046) 831-196
(046) 831-015

службено лице:
Мајлинда Каба Османи
e-mail: dibra@dibra.gov.mk

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла
http://dibra.gov.mk/mk/