с. Белчишта
(046) 286-855

службено лице: 
Зоран Ногачески
e-mail: belcista@t.mk

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла
www.debarca.gov.mk