ул.„Димитар Влахов„ бр.4
(034) 216-899
(034) 211-211

службено лице:
Томе Јанкуловски
(034) 213-843
(075) 219-579
e-mail: tome.jankulovski@gevgelija.gov.mk

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла
Службен весник на о.Гевгелија
Информативен билтен
http://gevgelija.gov.mk/index.php?lang=mk