ул.„Димитар Влахов„ бр.4    
(034) 213-899
(034) 211-211  
            
службено лице:
Ката Ристова
e-mail: kabinet@gevgelija.gov.mk

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла
Службен весник на о.Гевгелија
Информативен билтен
http://gevgelija.gov.mk/index.php?lang=mk