ул.„Панко Брашнар„ бр.1
(043) 232 406

службени лица:
Анита Пивкова
e-mail: anita.pivkova@veles.gov.mk  
            opve@veles.gov.mk
тел. 043 232 406, локал 112

Јадранка Стефкова
e-mail: jadranka.stefkova@veles.gov.mk
тел. 043 232 406, локал 115

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
http://veles.gov.mk/veles3/