ул.„Бутелска“ бр 4.
(02) 2600-506

службени лица:
Снежана  Клинчарова
(076) 438-721
portparol_butel@yahoo.com
Бесник Идризи
e-mail:  besnik_idrizi@yahoo.com

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла
www.opstinabutel.gov.mk