ул.„Бутелска“ бр 4.
(02) 2616-868
(02) 2616-864
(02) 2600-506

службени лица:
Снежана  Клинчарова
portparol_butel@yahoo.com
Бесник Идризи
e-mail:  besnik_idrizi@yahoo.com
opstina_butel@yahoo.com 

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла
www.opstinabutel.gov.mk