ул.„Маршал Тито„ б.б.
(044) 456-015
(044) 456-005
(044) 456-670

службено лице:
Сауби Зенуни
e-mail: Komuna.Brvenices@gmail.com
saubi59@gmail.com

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла
http://www.brvenica.gov.mk/