Општина  Боговиње 1220
(044) 371-500
(044) 373-667

службено лице:
Шпенд Таири
(070) 900-134
e-mail: shpend-tairi@hotmail.com
info@komunabogovine.gov.mk

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла
http://www.komunabogovine.gov.mk/