ул.“Маршал Тито“ бр.62
(034) 222-333

службени лица:
Венера Зелева
(071) 207-071
e-mail:  opstina_bogdanci@t.mk

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла
http://www.bogdanci.gov.mk/