ул.“Маршал Тито“ бр.62
(034) 222-333

службени лица:
Венера Зелева
(071) 207-071
Даринка Пеева
(071) 268-071
e-mail: opstina_bogdanci@t-home.mk

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла
http://www.bogdanci.gov.mk/