бул.„1 Мај„ бр.61
(047) 234-234
(047) 208-307

службено лице:
Евгенија Бекташ Јосифовска
(047) 208-347
e-mail: e.b.josifovska@hotmail.com
               bitola@t-home.mk
            contact@bitola.gov.mk

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:

Последни вести


огласна табла