ул.”Димитар Влахов” бр.10
(033) 471-057
(033) 471-026

службенo лицe:
Биљана Каламадевска
(033) 471-057   лок. 104
e-mail:    so.berovo@t.mk

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла
www.berovo.gov.mk