ул.„14„ бр.15
(02) 2579-803

службено лице:
Елмаз Исени
e-mail: opstinaaracinovo@gmail.com

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
http://www.haracina.gov.mk
огласна табла