ул.„14„ бр.15
(02) 2579-803

службено лице:
Елмаз Исени
e-mail: opstinaaracinovo@gmail.com

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла