ул.„Орце Николов“ бр.48

службени лица:
Мартина Јаневска
(075) 305-052
Агрон Адеми
(072) 800-007
e-mail: info@ota.mk
ota@ota.mk

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла