Во рамките на планираните заеднички активности предвидени во Проектот “Поддршка на пристапот до правото на заштита на личните податоци“, што се финансира од ИПА ТАИБ 2012 програмата, на 23 и 24 ноември 2016 година, во хотел Тино Св.Стефан во Охрид се одржа втората регионална работилница на тема ,,Промоција на двете права –Правото на слободен пристап до информации од јавен карактер и правото на заштита на личните подадоци“.
На Работилницата покрај членовите на работните групи од Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер и Дирекцијата за заштита на личните податоци, учествуваа 16 претставници (службени лица за постапување по барањата за пристап до информации од јавен карактер и офицери за заштита на личните податоци) од државни институции и јавни претпријатија, од девет градови од западна Македонија.
Работилницата почна со презентација на господинот Јернеј Ровшек, клучен експерт од правната област на Проектот и поранешен заменик народен правобранител на Република Словенија одговорен за заштитата на личните податоци. Потоа со презентација се претстави г-дин Ендре Сабо, заменик претседател на Унгарската национална дирекција за заштита на личните податоци и слобода на информации. Двајцата претставници со присутните споделија покарактеристични искуства и примери од постапувања по двете законски загарантирани права во нивните земји, по кои се разви дискусија со присутните.
Со свои презентации настапија и претставниците од двете домашни институции – Мануела Станоевска Стоилковска (ДЗЛП), Цветан Станоески (КОМСПИ), Цвета Трајковска (КОМСПИ) и Марјана Планојевиќ (ДЗЛП).
Ова беше втората по ред и последна заедничка работилница предвидена во активност 8.1; организирање на регионални работилници/јавни форуми со цел промоција на двете права: правото на слободен пристап до информации од јавен карактер и заштита на личните податоци, како основни човекови права.