Единаесет новоназначени службени лица за посредување со информации од јавен карактер од државни институции, општини, здравствени и образовни установи, присуствуваа на обуката на тема „Слободен пристап до информации од јавен карактер и практична примена на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер“, која се одржа во просториите на Комисијата за заштита на правото за слободен пристап информациите од јавен карактер.


Обуката ја реализираа Макфирете Морина и Катерина Димовска-Трајковска, стручни лица од Секретаријатот на Комисијата. Целта на оваа работилница беше подигнување на јавната свест и степенот на запознаеност на имателите на информации со Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, како и на обврските кои за нив произлегуваат од него, со посебен осврт на начинот на остварување на правото на пристап до информациите од јавен карактер.
Присутните беа запознати со историјатот, развојот на правото на слободен пристап до информации и со законската легислатива во Република Македонија, споредбено анализирана во европски и светски рамки. Притоа, поподробно беа образложени постапката по барања за информациии од јавен карактер, жалбената и прекршочна постапка, како и законската обврска на имателите за подготовка на нивните годишни извештаи.