ул.„Климент Охридски“ бр.44 а, Скопје

службено лице:
Зоран Исајловски
070/ 246 316
e mail:  info@obedinetizamakedonija.com

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
http://obedinetizamakedonija.com/