ул.„Че Гевара“ бр.37

службено лице:
Неждет Мустафа
(076) 445-354
e-mail: opecentrala@yahoo.com

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла