бул.„Кузман Јосифовски-Питу“ бр.1, Скопје
(02) 3108-259

службено лице:
Јанче Лековски
e-mail:  lekovskij@nbrm.mk

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
http://www.nbrm.mk