бул.„Кузман Јосифовски-Питу“ бр.1, Скопје
(02) 3108-259

службени лица:
Јанче Лековски
e-mail:  LekovskiJ@nbrm.mk
м-р Маја Андреевска
(02) 3108-549
e-mail: AndreevskaM@nbrm.mk

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
http://www.nbrm.mk