ул.”Македонија ”бр.19, С к о п ј е
(02) 3129-335
(02) 3129-359

службени лица:
Снежана Теодосиевска-Јорданоска
Зоран Билбилоски
e-mail: contact@ombudsman.mk

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
http://ombudsman.mk/
огласна табла