ул.„Методија Андонов-Ченто“ бр.103 б, Скопје
(070) 363-922

службено лице:
Марјан Зафиров
(078) 331-379
e-mail: rabotnicka_partija@yahoo.com

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла