бул.„Гоце Делчев“ бр.35, Прилеп

службено лице:
Владимир Спасиќ
(070) 532-284
e-mail: vladospasik@yahoo.com
ga@microflexinc.com

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
www.mkalijansa.org.mk