ул.„Горно Соње“ б.б., Скопје

службено лице:
Билјана Чичаров
070 360 608
e mail:   biljanachicharov@gmail.com
maak.macedonia@gmail.com

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла