ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР:

Агенцијата  за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер (во натамошниот текст Агенција) е основана согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на РСМ“ бр. 101/2019), а почна со работа врз основа на Одлуката  на Собранието на Република Северна Македонија за именување на директор на Агенцијата  бр. 08-7066/1 од 25 декември 2019 година ( Службен весник на РСМ број 271 од 26 декември 2019 година).

Адреса: бул.„Гоце Делчев“ бр.18 (зграда на МРТВ – 14 кат)
1000 Скопје, Република Северна Македонија

Телефон: + 389 2 3118 038; +389 2 3127 453

Факс: + 389 2 3114-695

Интернет страница:

www.komspi.mk

електронска пошта: komspi@komspi.mk

Жалбите до Агенцијата можат да се доставуваат на:
zalbi@aspi.mk

Службени лица за посредување со информации и за давање правна помош на иматели и на баратели на информации од јавен карактер во Агенцијата  за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер се:

Цветан Станоески – тел: 3118-038 и 071 229-301
Инџи Хоџа– тел: 3118-038 и 071 229-289
Дарко Ал Блана– тел: 3118-038

Лице за контакт во врска со Годишен извештај:
Жорж Поповски,  тел/факс 3118 038 и 070 337-494

Лице за комуникација со граѓани, кои што имаат  некаков вид и степен на попреченост:
Александра Атанасовска-Ѓорѓијеска телефон за контакт: (02) 3118-038 и 070 270-216

Овластено лице за прием на пријави доставени заради заштитено внатрешно пријавување:
Жорж Поповски, Раководител на Одделение, popovskiz@komspi.mk, тел. 070 337-494

Офицери за заштита на лични податоци:
Инџи Хоџа
тел. 3118-038;  071 229-289
e-mail: inxhihoxha@komspi.mk

Горјан Гилевски
тел. 3118-038
e-mail: gorjan.gilevski@komspi.mk

Список на лица вработени во Секретаријатот на Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер, со позиција, службен е-маил и службен телефон

АГЕНЦИЈА:

Директор на Агенцијата:

  • Пламенка Бојчева– тел.  02 3118-038

Заменик на директорот на Агенцијата:

  • Блерим Исени–  тел.  02 3118-038

Одлука за именување на директор и заменик на директор на Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер

Надлежност на Агенцијата:

– води управна постапка и одлучува по жалби против решението со кое имателот на информацијата го одбил или отфрлил барањето за пристап до информации на барателите;

– се грижи за спроведување на одредбите од овој закон;

– подготвува и објавува листа на иматели на информации;

– дава мислења по предлози на закони со кои се уредува слободен пристап до информации;

– развива политики и дава насоки во врска со остварување на правото на слободен пристап до информациите;

– води прекршочна постапка преку Прекршочна комисија која одлучува по прекршок во согласност со закон;

– презема активности на планот на едукацијата на имателите на информации за правото на слободен пристап до информациите со кои тие располагаат;

– соработува со имателите на информации во однос на остварувањето на правото на пристап до информации;

– подготвува годишен извештај за својата работа и го доставува до Собранието на Република Северна Македонија;

– извршува работи на меѓународна соработка поврзани со извршувањето на меѓународните обврски на Република Македонија, учество во спроведувањето на проекти на меѓународните организации и соработува со органите на другите земји и институции од областа на слободниот пристап до информации од јавен карактер;

– врши промоција на правото на слободен пристап на информации од јавен карактер и

– врши и други работи утврдени со овој и друг закон.

Јавен оглас за вработување

Именувања, разрешувања и апанажи на функционери

Оставка на член на Комисијата

Прописи:

Буџет  и Ребаланс на Комисијата за 2017 година

Завршна сметка на Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер за 2017-сметка 637

Завршна сметка на Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер за 2017-сметка 785

Завршна сметка на Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер за 2016-сметка 637

Завршна сметка на Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер за 2016-сметка 785

Завршна сметка на Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер за 2018-сметка 637

Завршна сметка на Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер за 2018-сметка 785

Завршна сметка на Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер за 2019-сметка 637

Завршна сметка на Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер за 2019-сметка 785

Јавни набавки

Извештај за извршена ревизија на финансиски извештаи и ревизија на усогласеност за 2016 година на Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер (сметка на основен Буџет-637)

Извештај за извршена ревизија на финансиските извештаи и ревизија на усогласеност за 2011 година на Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер (сметка на основен Буџет-637)

Извештај за извршена ревизија на финансиските извештаи и ревизија на усогласеност за 2011 година на Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер (сметка на Буџет на донации-785)

Политика за квалитет

Стратегија за комуникација и односи со јавноста на Комисијата

Стратешки план на Комисијата 2018-2020

 

Програми за работа

Организациона структура

Листа на иматели на информации

Годишни извештаи:

Обрасци:

Акциски план за отворено владино партнерство:

Акциски план за отворено владино партнерство 2014-2016

Акциски план за отворено владино партнерство 2016-2018

Брошури

Седници на Комисијата

Ви помагаме

Активности