Институции

Претседател на РМ
Собрание на РМ
Влада на РМ
Министерство за информатичко општество и администрација
Дирекција за класифицирани информации
Агенција за странски инвестиции во РМ
http://www.pravo.org.mk
http://www.uslugi.gov.mk
Дирекција за заштита на личните податоци
Државна комисија за спречување на корупција
https://data.gov.mk/
Единствен национален електронски регистар на прописи – ЕНЕР
Е-Демократија

Сродни линкови

http://www.foiadvocates.net
http://www.ico.gov.uk
http://www.poverenik.rs/

www.itspublicknowledge.info/
http://www.aip-bg.org
http://www.pristupinfo.hr/
http://www.access-info.org/
https://www.ip-rs.si
http://www.dataprotection.eu/
http://www.aki.ee/en
https://www.naih.hu