ул.„Васил Главинов“ бр.14-1/7, Скопје
(02) 3111-816

службено лице:
Теодора Димитровска
e-mail:   teodora.dimitrovska@gmail.com
liberaldemocraticparty@gmail.com

Листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
www.ldp.mk