Адреса
бул. “Гоце Делчев” бр.18 – Скопје (зграда на МРТВ – 14 кат)

Телефон:
+389 2 3118 038
+389 2 3127 453
Факс:
+389 2 3114 695

РАБОТНО ВРЕМЕ НА АРХИВАТА: 09.00 ДО 15.00 ЧАСОТ

Интернет страница
www.komspi.mk

Електронска пошта
komspi@komspi.mk

Лица за посредување со информации и правна помош за иматели и за баратели на информации од јавен карактер во Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер се:

Цвета Трајковска
тел. 3118-038 и 071 232-857
e-mail: cveta@komspi.mk

Цветан Станоески
тел. 3118-038 и 071 229-301
e-mail: cvetanstanoeski@komspi.mk

Лице за контакт во врска со Годишен извештај:

Жорж Поповски
тел. 3118 038 и 070 337-494
e-mail: popovskiz@komspi.mk

Лице за комуникација со граѓани кои што имаат некаков вид и степен на попреченост:
Александра Атанасовска-Ѓорѓијеска
тел.  3118-038 и 070 270-216