ул.”Франклин Рузвелт” бр.3
(02) 3080-175
(02) 3080-177
(02) 3080-193

службено лице:
Милан Шарац
e-mail: ifmarkocepenkov@t-home.mk

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
http://ifmc.ukim.mk/
огласна табла