ул.”Григор Прличев” бр.3
(02) 3115-831

службено лице:
Татјана Дојчиновска
e-mail: t_dojcinovska@yahoo.com
contact@ini.ukim.mk

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
http://www.ini.ukim.mk/index.php