бул.„II Македонска бригада“ бр.43
(02) 2621-428
(02) 3110-491

службени лица:
Драган Мијакоски
e-mail: dmijakoski@yahoo.com
Снежана Милковска
e-mail: milkovska_s@yahoo.com
institutzamedicinanatrudot@gmail.com

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
www.imt.mk
огласна табла