ЗЕЛС е своевиден центар во кој се координираат активностите за подобрување на работењето на единиците на локаланта самоуправа.
ЗЕЛС, ги обединува сите 84 општини во Република Македонија и Градот Скопје како нејзини членки.

Заедницата подготви модел статути за работа на, а учествуваше и во изготвувањето на новиот закон за локална самоуправа.
Генералната мисија на ЗЕЛС е:
– промовирање и поттикнување на заедничка соработка и разменување на информациите помеѓу членките;
– да служи како група за лобирање и да делува како советодавен одбор на централната влада во областа на локалната самоуправа;
– промовирање на континуирана и конструктивна соработка на локалните самоуправи и централните власти;
– воспоставување односи со национални и меѓународни асоцијации на локалните власти;
– организирање на обуки и конференции на своите членки.

Подетални информации може да добиете на телефоните: 02 3099-033 и 02 3061-994