ул.„Благоја Стефковски„ бр.45
02/2529-744
02/2550-422

службено лице:
Љубинка Грамбозов Милушева
e-mail: milushevab@yahoo.com
ducorpartenijazografski@yahoo.com

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла