ул.„Димче Мирчев„ бр.1
02/3166-550
02/3111-822

службено лице:
Николина Ефтимовска
e-mail: sportska_gimanazija@yahoo.com

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла