ул.„Народни Херои„ бр.8
02/2779-325
02/2779-532
02/2779-537

службенo лицe:
Елена Пановска
e-mail: panovskaelena@yahoo.com
dvlahov_braj@yahoo.com

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла