ул. „Васил Ѓоргов„ бр.47-б
02/3119-472

службено лице:
Емилија Ванчова-Кричевска
e-mail:  n.ohridski@yahoo.com

листата на информации од јавен карактер се наоѓа на:
огласна табла